Perfil del contractant

 
El perfil de contractant és l’espai de difusió a través d'Internet de l’activitat contractual i els procediments de contractació de El Prat Comunicació SL i per assegurar de l’accés públic a aquesta informació i garantir els principis de publicitat, concurrència,transparència, confidencialitat i igualtat i no discriminació tal i com regula la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Accés al Perfil del contractant de la Plataforma de Contractació Pública.


Licitació tancada

Contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’impressió de la revista de Informació Municipal del Prat de Llobregat (exp. 01/2017)

Data de publicació de l'oferta:  2 novembre 2017.

Data límit de presentació de les propostes:  17 de novembre 2017.


Plec de clàusules administratives


Plec de condicions tècniques
 

Acta de l'obertura de pliques


Convocatória a l'acte d'obertura del sobre de proposicions econòmiques


Adjudicació del contracte


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Licitació tancada

Contractació, mitjançant procediment obert, del servei consistent en el disseny, muntatge, compaginació i control de la impressió de la revista municipal del Prat de Llobregat (exp. 01/2016)

Data de publicació de l'oferta:  14 novembre 2016.

Data límit de presentació de les propostes:  29 de novembre 2016.


Plec de clàusules administratives

Plec de condicions tècniques

Acta de l'obertura de pliques

Convocatória a l'acte d'obertura del sobre de proposicions econòmiques

Adjudicació del contracteSi voleu fer alguna pregunta o aclarir qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a través del info@elpratcomunicacio.com
Seguint els preceptes de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, El Prat Comunicació posa la informació de la societat a la disposició de la ciutadania del Prat.
  • La informació s’actualitza de manera permanent amb els terminis concrets que estableix la normativa i amb un màxim anual.
  • La informació fa referència, com a mínim, a l’any en curs, excepte els convenis i contractes subscrits que es refereixen als darrers 5 anys.
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat
Registrarse

... ...