Menu

Òrgans de Govern

L’actual Consell d’Administració (2019-2023) està integrat per un president, una vicepresidenta i set consellers/res escollits/des per Junta General a l’ínici de mandat. L’òrgan es reuneix amb una periodicitat trimestral sense que els seus membres percebin cap tipus de remuneració ni dieta. L’actual composició és la següent:

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEL PRAT COMUNICACIÓ SL
 

Lluis Mijoler
President: Lluís Mijoler Martínez
Alba Bou
Vicepresidenta: Alba Bou Jordà

Consellers/es:

Anna Martín Cuello

Pilar Eslava Higueras

Juan Pedro Pérez Castro

Débora García Barrios

Jordi Ibern i Tortosa

Jordi López Gil

Carmelo Declara