Menu

Òrgans de Govern

L’actual Consell d’Administració (2015-2019) està integrat per un president, un vicepresident i set consellers escollits per Junta General a l’ínici de mandat. L’òrgan es reuneix amb una periodicitat semestral sense que els seus membres percebin cap tipus de remuneració ni dieta. L’actual composició és la següent:

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEL PRAT COMUNICACIÓ SL
 

President: Lluís Tejedor i Ballesteros
President: Lluís Tejedor i Ballesteros
Vicepresident: Rafael Duarte Molina
Vicepresident: Rafael Duarte Molina

Consellers/es:

Juan Pedro Pérez Castro

Lluís Mijoler i Martínez

Margarita García Domínguez

Débora García Barrios

Miguel Ángel Ochoa Oliva

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Jordi Ibern i Tortosa