Menu

Perfil del contractant

El perfil de contractant és l’espai de difusió a través d'Internet de l’activitat contractual i els procediments de contractació de El Prat Comunicació SL i per assegurar de l’accés públic a aquesta informació i garantir els principis de publicitatconcurrència,transparènciaconfidencialitat igualtat i no discriminació.

El Consell d’administració de El Prat Comunicació va aprovar les Instruccions Internes de Contractació (IIC) en data 14/07/2008 i que tot seguit es reprodueixen.

Instruccions Internes de Contractació

Aquí trobareu tot allò que estigui relacionat amb els diferents tipus de concursos: els plecs de clàusules particulars i els de prescripcions tècniques, els processos en tràmit i els tancats, les adjudicacions provisionals i definitives. En resum, tot allò que tingui que veure amb la contractació pública d’aquesta societat.Licitació tancada

Contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’impressió de la revista de Informació Municipal del Prat de Llobregat (exp. 01/2017)

Data de publicació de l'oferta:  2 novembre 2017.

Data límit de presentació de les propostes:  17 de novembre 2017.


Plec de clàusules administratives


Plec de condicions tècniques
 

Acta de l'obertura de pliques


Convocatória a l'acte d'obertura del sobre de proposicions econòmiques


Adjudicació del contracte


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Si voleu fer alguna pregunta o aclarir qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a través del info@elpratcomunicacio.com