Menu

Perfil del contractant

El perfil de contractant és l’espai de difusió a través d'Internet de l’activitat contractual i els procediments de contractació de El Prat Comunicació SL i per assegurar de l’accés públic a aquesta informació i garantir els principis de publicitatconcurrència,transparènciaconfidencialitat igualtat i no discriminació.

El Consell d’administració de El Prat Comunicació va aprovar les Instruccions Internes de Contractació (IIC) en data 14/07/2008 i que tot seguit es reprodueixen.

Instruccions Internes de Contractació

Aquí trobareu tot allò que estigui relacionat amb els diferents tipus de concursos: els plecs de clàusules particulars i els de prescripcions tècniques, els processos en tràmit i els tancats, les adjudicacions provisionals i definitives. En resum, tot allò que tingui que veure amb la contractació pública d’aquesta societat.Licitació tancada

Contractació, mitjançant procediment obert, del servei de disseny, muntatge, compaginació i control de la impressió de la revista de Informació Municipal del Prat de Llobregat (exp. 01/2016)

Data de publicació de l'oferta:  14 novembre 2016.

Data límit de presentació de les propostes:  29 de novembre 2016.Plec de clàusules administrativesPlec de condicions tècniques


Acta oberture de pliquesConvocatòria obertura sobre 3


Adjudicació

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Si voleu fer alguna pregunta o aclarir qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a través del info@elpratcomunicacio.com